JOB UNIJA VETERANA USK-a

DOBRO DOŠLI NA WEB PREZENTACIJU JEDINSTVENE ORGANIZACIJE BORACA "UNIJA VETERANA" UNSKO-SANSKOG KANTONA NA KOJOJ MOŽETE SVAKODNEVNO PRATITI NOVOSTI IZ PODRUČJA BORAČKO INVALIDSKE ZAŠTITE

10.02.2018.

Obilježena 24. godišnjica slamanja “Februarske ofanzive”

U organizaciji Udruženja Hasin vrh danas je nedaleko od čuvenog Hasinog vrha, održana tradicionalna manifestacija, kojom se bivši pripadnici 5. korpusa Armije R BiH prisjećaju slamanja neprijateljske “februarske ofanzive” ratne 1994. godine. Ovogodišnjem obilježavanju prisustvovalo je nekoliko hiljada posjetilaca, nekadašnjih direktnih aktera bitke, ali i veliki broj mladih koji su od ratnih komandanata mogli čuti sve šta se je dešavalo tokom bitke ratne 1994.godine. U svojim obraćanjima ratni komandanti Hamdo Delalić, Hamdija Abdić, Amir Avdić, Šefik Veladžić, predstavnici Grada Bihaća i Cazina, Općina Bužim i Sanski Most, Vlade USK-a, te MZ Srbljani i Udruženja Hasin vrh, istakli su da je nadljudskim naporima pripadnika 5. korpusa ARBiH i policije spriječen plan neprijatelja da ovlada ovim prostorom i dođe do hidrocentrale u Kostelima. „Hvala organizatorima koji svake godine uspješno organiziraju sjećanje na jednu od najvećih bitka koje su vodile skoro sve jedinice 5. korpusa Armije R BiH na jednom tako malom području. Ovdje smo se borili i izborili sa daleko jačim neprijateljem i slamanjem ove ofanzive zajedno smo pokazali neprijatelju da neće osvojiti tadašnji Bihaćki okrug. Pokažimo i danas u miru da zajedno možemo stvoriti još bolju državu BiH“- kazao je u ime Grada Bihaća Senad Šarganović, Savjetnik gradonačelnika Bihaća i ratni komandant 501. Slavne brigade. „Mjesta naših uspješnih suprostavljanja neprijatelju i naših velikih pobjeda su lokacije za hodočašće i kao takve moraju biti mjesta iskrene posvećenosti borcu, braniocu, pripadniku 5. korpusa Armije R BiH, odnosno mjesta gdje ćemo bar na trenutak zaokupiti pažnju mladih generacija da saznaju sve o agresiji i odbrani 1992-1995. godina“- kazao je Hamdo Delalić, ratni komandant 503. Slavne brigade. Ofanziva srpskih snaga na Bihaćki okrug, planirana i pripremljena u Komandi Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, počela je 6. februara 1994. godine na linije odbrane i zonu odgovornosti 501. i 503. brdske brigade i 504.lake brigade 5. korpusa A R BiH.Osnovni ciljevi ofanzive sa širokog zahvata fronta od Lohovskih brda do Jezera bili su protjerivanje snaga 5. korpusa sa Grabeškog i Grmuško-srbljanskog platoa, zauzimanje hidroelektrane “Kostela“, te presijecanje komunikacije Bihać – Cazin,

29.01.2018.

OBILJEŽAVANJE FEBRUARSKE OFANZIVE

Udruženje branilaca "HASIN VRH " i Savijet MZ Srbljani, obilježava već tradicionalnu manifestaciju slamanja najveće neprijateljske ofanzive na tadašnji Bihaćki okrug takozvana FEBRUARSKA OFANZIVA"94 Ovom prilikom Vas pozivam da svojim prisustvom obilježimo ovaj značajan datum. Manifestacija će se održati 10.02.2018.god./ subota / u 11.30 sati u reonu Nuglovi-Mehina Ograđenica Pozivamo Vas da se prisjetimo tih događaja.da odamo počast svim poginulim borcima Armije R BiH, Policije BiH te da se zahvalimo svim borcima 5 Korpusa i svima onima koji su dali doprinos u odbrani BiH ŽIVJELA BOSNA I HERCEGOVINA29.01.2018.

Uspostavljen jedinstveni registar korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite sa 92.529 imena

Uspostavljen jedinstveni registar korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite sa 92.529 imena Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević održao je danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, sastanak s kantonalnim ministrima za boračka pitanja i predstavnicima boračkih udruženja. Sastanku i prezentaciji Registra prisustvovali su potpredsjednici Federacije BiH Melika Mahmutbegović i Milan Dunović, premijer Federacije BiH Fadil Novalić i zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača. Ministar Bukvarević prezentirao je realizovane aktivnosti ovog ministarstva u 2017. godini i programske aktivnosti za 2018. godinu. Također, prezentiran je Registar korisnika boračko-invalidske zaštite i ministar Bukvarević uručio je pristupne kodove za pristup registru rukovodiocima federalnih i kantonalnih institucija. Na konferenciji za novinare, održanoj nakon sastanka, istaknuto je da je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata izradilo Registar korisnika boračko-invalidske zaštite na kojem je ukupno 92.529 imena. - U registru je 92.529 imena koji primaju stalnu mjesečnu naknadu iz federalnog budžeta i svi oni koji su po javnim pozivima dobili neku od novčanih pomoći u 2017. godini, a neke su pomoći unesene od ranije - rekao je Bukvarević. Istakao je da je uspostavljen kompletan registar svih tih korisnika koji će biti ažuriran mjesečno. - Prvi cilj je da se jasno zna ko je ostvario koja prava i da budu utvrđrno oni koji su u stanju potrebe, a koji nikada ništa nisu dobili - naglasio je Bukvarević. Dodao je da je drugi cilj da registar bude na raspolaganju institucijama BiH i da se može koristiti u rješavanju statusnih pitanja branilaca i njihovih porodica. Ministar Bukvarević najavio je da će u februaru ove godine, prvo u Tuzlanskom kantonu, biti prezentiran i Registar boraca. - Imam namjeru da prvi kanton bude Tuzlanski, iz kojeg ja dolazim - naglasio je ministar Bukvarević i pojasnio da se radi o kompletnom spisku svih branilaca i članova njihovih porodica koji primaju neku od naknada s federalnog nivoa. Svaki korisnik će, kako je naveo ministar, imati svoj obrazac u koji će biti uneseno njegovo učešće i koliko je vremena proveo u Oružanim snagama BiH. Ministar za pitanja boraca Unsko-sanskog kantona Dževad Malkoč istakao je da će Registar dobiti pravu vrijednost kada kantoni i općine dostave određene podatke. Ministar za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Oliver Soldo poručio je da će Registar uveliko olakšati rad kod eventualnih zloupotreba korisnika određenih prava.10.01.2018.

REAGOVANJE NA SAOPŠTENJE LABURISTIČKE STRANKE BiH

Zbog učestalih medijskih hajki na novinare i menadžment RTV USK-a, te posljednjeg saopštenja za javnost upućenog od strane laburističke stranke BiH, a u vezi serijala ”SVI ZLOČINI FIKRETA ABDIĆA” ,ne možemo, a da ne reagujemo sa ovim saopštenjem za javnost. Ponosni smo na naše “HEROJE”, na naš 5.Korpus, na našega Emina Huskića, na RTV USK-a. Izuzetno smo ponosni na to što smo pobjednici i što pišemo prošlost, jer onaj ko nema prošlost nema ni budućnost. Naručioci ovoga serijala smo svi mi koji smo iz proteklog bratoubilačkog rata izišli kao pobjednici , te zbog toga želimo da pišemo istinu, a istina je da smo mi veterani najkompetentniji da izrazimo protivljenje povredi našeg ljudskog, moralnog i braniteljskog dostojanstva, izazivanju duševne boli majkama i užoj rodbini poginulih branitelja, kao i onih koji žive osakaćeni u borbama sa snagama kvislinga i osuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića.15.12.2017.

JAVNI POZIV

Na osnovu dlana 56. Zakona o organizaciii uprave u Federaciji Bosne i Hercgovine ("SluZbene novine Federacije BiH", broj: 35/05), 6lana 31. stav 1. I ctana 38. Zakona o izvrSavanju BudZeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("SluZbene novine Federacije BiH", br.104116 i96/17) itacke ll Odluke Vlade FederJcije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroska sredstava sa kriterijima raspodjeie sredstava - ,,iekuci transferi pojedincima -Transfer za riesavanje socijalno-statusnih fitanja branilaca i 6lanova njihovih porodica" utvrdenih izmjenama' i dopunama BudZeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, v.broj: 1645t17 od 14.12.2017. godine, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata/federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, objavljuje: za podnosenje zahtjeva .." .r:,:,;,:j,::;::",r,ne pomoci za rjesavanje socijalno-statusnih pitanja pripadnika branilaca idlanova njihovih poioOlca fqi se nalaze u stanju potrebe za 2017. godinu I Predmet Javnog poziva je odobravanje jednokratne novdane pomoci za rje5avanje socijalno-statusnih pitanja pripadnika branilaca i dlanova njihovih porodica koji se nalaze u stanju potrebe za 2017. godinu, utvrdenog u razdjelu 32; glava 3i1l, ekonomski kod 6142 - BudZeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. il Pravo prijave na kori5tenje sredstava iz tacke I Javnog poziva mogu ostvariti lica iz clana 1. Zakona o pravima branilaca i dlanova njihovih -porodica l,,Slu2bene novine Federacije BiH", br. 33t04,56/05,70/07,9110 i90/17), pod uslovima ina na6in kojije utvrden Odlukom Vlade Federacije BiH sa ciljem rje5avanja socijalnih pitanja pripadnikj borackih kategorija koji se nalaze u stanju potrebe. ill Licima iz tadke lll odluke dodjeljuju se sredstva i to na nadin: a) Dodijeljena sredstva u anuitetu do 1Oo/o od prosje6ne plate u Federaciji BiH, obradunatoiza2016. godinu za provedenih minimalno 12 mjeseci u ARB|H, HVO i MUp; b) Dodijeljena sredstva u anuitetu do 15% od prosjedne plate u Federaciji BiH, obradunatoi za 2016. godinu za provedenih minimalno 13 do 24 mjeseca u ARBiH, HVO i MUP; c) Dodijeljena sredstva u anuitetu do 20% od prosjedne plate u Federaciji BiH, obracunatoj za 2016. godinu za provedenih minimalno 25 do 36 mjeseci u ARBIH, HVO i MUP; d) Dodijeljena sredstva u anuitetu do 25% od prosjedne plate u Federaciji BiH, obracunatoi za 2016. godinu za provedenih minimalno 37 do 48 mjeseci u ARB|H, HVO i MUP. IV Javni poziv za dodjelu sredstava ministarstva, i najmanje jednom dnevnom javnosti. Kriteriji za odobravanje sredstava za rjesavanje socijalnih pitanja pripadnika boradkih kategorija koji se nalaze u stanju potrebe su: 1. Da se lica iz tadke rrr odluke nalaze na Birou za zaposrjavanje posljednje 3 godine do dana stupanja na snagu Odluke, osim djece bez oba roditelja. - 2. Da lica iz tadke lll Odluke i clanovi njihovog domacinstva ne obavl.jaju samostalnu djelatnost licnim radom ida nemaju drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup stambenih zgrada, poslovnih prostora isl. 3. Da lica iz tadke lll Odluke nisu uZivaoci domace ili inostrane penzije. 4. Da lica iz tadke lll Odluke idlanovi njihovog domacinstva nisu koriinici stalnih mjesecnih novcanih primanja po federalnom ili kantonalnim propisima. 5. Da lica iz tadke lll Odluke i 6lanovi njihovog domacinstva imaju ukupna primanja manja od 250, 00 KM mjesedno. 6. Da lica iz tadke rlr odluke u posrjednjih 20 godina nisu primili i0.000, o0 KM ili vi5e bespovratnih sredstava od strane opstinskih, kantonalnih, federalnih idrzavnih institucija, osim lica (prognanici ili izbjeglice ili interno raseljena lica), koja su sredstva dobili za obnovu stambenih objekata. 7. Da lica iz tacke ril odruke nisu dobiri nekretninu (stan, posrovni prostor r kucu) od drZavnih institucija, osim djece bez oba roditelja V objavit ie se na WEB stranici Federalnog listu velikog tiraZa, s ciljem dostupnosti iiroj VI ... Federalni ministar rjeSenjem imenuje komisiju. Komisija se sastoji od ukupno 5 (pet) glglova i to: tri dlana od uposlenika Federalnog ministarstva ljednog 6lina Koordinacije ARBiH ijednog dlana Koordinacije HVO-e. . Komisija na osnovu javnog poziva razmatta zaprimljene aplikacije, cijeni ispunjenost uvjeta u skladu sa kriterijima za odobravanje sredstava, vodeci raduna o ravnomjernoj zastupljenosti po komponentama i kantonima. Predstavnici boradkih saveza, organizacija i udruZenja (potpisnici sporazuma) bit ce upoznati sa listom za dodjelu io istoj dati svoje misljenje Komisija sacinjava prijedlog liste za dodjelu sredstava predmetnog transfera na osnovu koje pojedinadna rjesenja o dodjeli sredstava donosi federalni ministir. vil lnspektorat Federalnog ministarstva ce po principu slucajnog uzorka vrsiti provjeru dokumentacije za ostvarivanje prava na finansijsku pomoc. Federalni ministar ce rje5enjem utvrditi obavezu povrata dodijeljenih sredstava u slu6aju da se putem lnspektorata dokaZe da nije bilo osnova za dodjelu (falsifikovana dokumentacr.la, netacni podaci, prikrivanje cinjenica i sl.). vilt Prijedlog za odobrenje sredstava za pru2anje .lednokratne novdane pomoci za rje5avanje socijalno-statusn ih pitanja pripadnika branilaca i clanova njihovih porodica federalnom ministru daje Komisija. ' Komisija razmatra zaprimljene zahtjeve na osnovu Javnog poziva sa kriterijima te obrazlo2en prijedlog dostavlja federalnom ministru koji donosi konadnu odluku. tx Aplikacioni formular ce biti objavljeni na WEB stranici Federalnog ministarstva (www.fmbi.qov.ba), a mo6i 6e se preuzeti iu Grupama/Samostalni izvrSioci za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u op6inama. Zahtjevi po Javnom pozivu podnose se Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, odnosno Grupama/Samostalni izvr5ioci za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u opcinama ili putem po5te na adresu Alipa5ina 41, Sarajevo. Zahtjevi koji nisu blagovremeni izahtjevi koji su predati prije raspisivanja javnog poziva, neee se uzeti u razmatranje, a Federalno ministarstvo nema obavezu vraeanja predate dokumentacije. ,/) Broi. 01-34-6410117 Sara.jevo, 1 4.12.2017 . godine 6€1.19-,.,;

28.11.2017.

Obilježena 25. godišnjica pogibije Adila Bešića, heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata

U organizaciji Saveza dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja USK-a prigodnim sadržajima danas je obilježena 25. godišnjica pogibije Adila Bešića, heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata i nosioca najvišeg ratnog priznanja značke Zlatni ljiljan. I ove godine delegacije Vlade USK-a, gradske uprave Bihaća, te predstavnici boračkih udruženja, prisjetili su se ratnog puta jednog od uzornih starješina koji je rukovodio i komandovao jedinicama Armije R BiH , ističući se vojno-stručnim znanjem, hrabrošću i ličnim primjerom. Adil Bešić je poginuo kao komandant 2. bataljona 502. Viteške brigade na izvršenju borbenog zadatka u rejonu Grabež, a posthumno je odlikovan ordenom “Heroja oslobodilačkog rata” i ratnim priznanjem “Zlatni ljiljan”, te proizveden u čin majora.

24.11.2017.

Usaglašeni kriteriji za pomoć borcima: Dobijat će od 83 KM do 209 KM

Federalno ministarstvo za boračka pitanja je sa predstavnicima boračkih organizacija usaglasilo kriterije za raspodjelu pomoći socijalno ugroženim borcima. Neki od kriterija su da se borac nalazi najmanje tri godine na birou za zapošljavanje, da mjesečna primanja porodice ne prelaze 200 KM. Visina pomoći, prema riječima resornog ministra Salke Bukvarevića, ovisit će od vremena provedenog u vojsci. Pomoć će biti u rasponu od 83 KM do nekih 209 KM. Sada su na potezu Vlada FBiH, a zatim Federalni parlament. – Sa predstavnicima boračkih organizacija smo usaglasili kriterije za raspodjelu sredstava u ukupnom iznosu od sedam miliona KM za ovu godinu, po transferu za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica. Predstavnici Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH i HVO-a su svojim potpisima ovjerili ovaj dogovor. Taj prijedlog o usvajanju Programa utroška sa kriterijima ćemo uputiti prema Vladi FBiH. Očekujemo, s obzirom da je Vlada FBiH usvojila rebalans i uputila ga u Parlament, da rebalans bude što prije usvojen i da možemo odmah raspisati javni poziv i čim prije pomoć borcima koji su u stanju socijalne potrebe – rekao je za Faktor Bukvarević. Da nisu korisnici stalnih mjesečnih naknada Osnovne karakteristika kriterija su da se lica nalaze na birou za zapošljavanje u posljednje tri godine od dana stupanja na snagu odluke. Zatim, da lica i članovi njihovog domaćinstva ne obavljaju samostalnu djelatnost i da nemaju drugih prihoda po osnovu izdavanja pod zakup stambenih zgrada, poslovnih prostora. Treći uvjet je da lica koja konkurišu nemaju domaće i inostrane penzije. Zatim, da borci, članovi njihovog domaćinstva nisu korisnici stalnih mjesečnih naknada po federalnim ili kantonalnim propisima.– Jedan od kriterija je da borci i članovi njihovih porodica imaju ukupna mjesečna primanja do 200 KM. Zatim, da u posljednjih 20 godina taj borac, ili porodica njegova, nije primila deset hiljada KM i više bespovratnih sredstava od općinskih, kantonalnih, državnih institucija, osim osoba kao prognanici, izbjeglice, interno raseljena lica koja su sredstva dobili za obnovu stambenih objekata. I naravno da ti borci nisu dobili neku nekretninu kao što je stan, poslovni prostor, od državnih institucija. Kratko rečeno, svih ovih sedam kriterija odnosi se na one borce koji su u stanju potrebe i koji u proteklih 20 godina nisu dobili od ove države značajnija sredstva – rekao je Bukvarević.Za 36 mjeseci u vojsci oko 209 KM Objašnjava da će raspodjela sredstava ići na način da će lica koja ispune kriterije, a provela su u Oružanim snagama minimalno 12 mjeseci imati mjesečnu pomoć u visini od deset posto od prosječne plaće u FBiH za 2016. godinu (839 KM). To je nekih 83 KM. Pomoć od 15 posto (125 KM) će biti za borce koji su u vojsci bili od 13 do 24 mjeseca, a 20 posto (167 KM) za one koji su proveli u vojsci 25 do 36 mjeseci. Pomoć u visini od 25 posto od prosječne plaće u Federaciji BiH, odnosno nekih 209 KM, dobit će borci koji su u Oružanim snagama proveli 36 mjeseci. – To su osnovne karakteristike usaglašenih kriterija i mogu kazati da sam izuzetno zadovoljan da smo zajednički postigli dogovor i to ćemo uputiti u daljnju proceduru prema Vladi FBiH. Što se tiče predavanja papirologije za dobijanje pomoći, bit će javni poziv na web stranici Ministarstva i u medijima i naravno sve prijave će ići prema Federalnom ministarstvu za pitanja boraca. Znam da mnoge interesira kada će biti raspisan poziv. To isključivo zavisi od toga kada će Federalni parlament da usvoji rebalans budžeta. Naša je želja da to bude čim prije, krajem novembra, početkom decembra, kako bismo mogli početi sa realizacijom – rekao nam je Bukvarević.


Stariji postovi

JOB  UNIJA VETERANA  USK-a
<< 02/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728

SJEDIŠTE JOB "UNIJA VETERANA" USK-a TRG ZLATNIH LJILJANA BB 77220 CAZIN, BOSNA I HERCEGOVINA Mob 060/331 39 78 e-mail:unijaveteranausk@yahoo.com Žiro račun: UNICREDIT BANK 3385002261232103 ID B

PREGLED ZNAČAJNIH DATUMA NA PODRUČJU USK-a
11.01.OBILJEŽAVANJE BITKE "MUNJA 93"
26.01.GODIŠNJICA OSLOBAĐANJA BUGARA
06.02.ROĐENDAN "NIJAZA BEGIĆA-KESE"
08.02.FEBRUARSKA OFANZIVA 94(NUGLOVI-SPAHIĆI)
25.02. DAN 5.MAD
01.03.DAN NEZAVISNOSTI BIH
07.04.DAN ODREDA ZA SPECIJALNA DEJSTVA
15.04.DAN ARMIJE R BIH
09.05.DAN ZLATNIH LJILJANA I DAN LOGORAŠA BIH
27.05. DAN USK
12.06 MZ GATA PRVA POBJEDA ARMIJE R BIH BUGAR 92
13.6.JUNSKI DANI OTPORA JEZERO-SRBLJANI
19.7. DAN BIHAĆKIH BRIGADA
20.7.DAN 506.OSLOBODILAČKE BRIGADE
23.7. OPERACIJA SPRŽENA ZEMLJA OP.CAZIN, MZ KRIVAJA
03.08.BITKA ZA CRKVINU BOSANSKA OTOKA,OPĆ.BOS.KRUPA
04.08.DAN VAZDUHOPLOVNE GRUPE BIHAČ
05.08. DAN POGIBIJE IZETA NANIĆA
06.8. PEČAT SLOBODI /deblokada USK/ DAN OPĆINE CAZIN
08.8. OSLOBOĐENJE ŠTURLIĆA MZ.ŠTURLIĆ,OPĆINA CAZIN
15.8.DAN 517 Bos. oslobodilačke i 505.VITEŠKE BRIGADE
17.8.DAN CAZINSKIH BRIGADA
28.8. DAN PATRIOTA-MARŠ MIRA MZ ŠTURLIĆ, OPĆINA CAZIN
01.09.DAN 511.SLAVNE BRIGADE
07.09.DAN 5.INŽINJERIJSKOG BATALJONA
12.9. BREZA 94 BUŽIM
15.9. DAN OSLOBOĐENJA OPĆINE KLJUČ
17.9. DAN OSLOBOĐENJA BOSANSKE KRUPE
21.10.DAN FORMIRANJA 5.KORPUSA
21.10.DAN BATALJONA VOJNE POLICIJE
25.10-DAN 510 OSLOBODILAČKE BRIGADE
11.11.DAN 5.LOGISTIČKE BAZE
25.11.DAN DRŽAVNOSTI BIH
28.11.DAN POGIBIJE ADILA BEŠIĆA


VIDEO


https://youtu.be/nOVWcXiluNA


/watch?feature=player_embedded&v=UdVmwdp8xxo

MOJI FAVORITI
UDRUZENJE DISTROFICARA CAZIN
ZLATNI LJILJANI BUGOJNO
više...

BROJAČ POSJETA
71214

Powered by Blogger.ba